سفارش تبلیغ
صبا ویژن

مقاله اندازه گیری هزینه رفاهی انحصار در صنایع تولید کود شیمیایی

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله اندازه گیری هزینه رفاهی انحصار در صنایع تولید کود شیمیایی و سموم دفع آفات تحت pdf دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله اندازه گیری هزینه رفاهی انحصار در صنایع تولید کود شیمیایی و سموم دفع آفات تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله اندازه گیری هزینه رفاهی انحصار در صنایع تولید کود شیمیایی و سموم دفع آفات تحت pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله اندازه گیری هزینه رفاهی انحصار در صنایع تولید کود شیمیایی و سموم دفع آفات تحت pdf :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: کنفرانس بین المللی و آنلاین اقتصاد سبز
تعداد صفحات: 17
چکیده:
رقابت و انحصار دو مقوله بسیارمهم در ساختار بازار بوده که بسته به شرایط اقتصادی جامعه مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند.به لحاظ نظری حاکم بودن ساختار انحصاری در یک بخش به اخلال در تخصیص بهینه منابع و ایجاد رانت اقتصادی منجر شده و پیامد چنین ساختاری ایجاد هزینه اجتماعی است که به دریافت کنندگان این خدمات تحمیل می شود.نتایج این مطالعه نشان می دهد که صنایع تولید کود شیمیایی و ترکیبات ازت و سموم دفع آفات و سایر فرآورده های شیمیایی مورد استفاده در کشاورزی به صورت انحصار موثر است.لذا هدف این مقاله برآورد این هزینه رفاهی ناشی از ساختار انحصار موثر در بازارهای تولید کود شیمیایی و ترکیبات ازت و سموم دفع آفات و سایر فرآورده های شیمیایی مورد استفاده در کشاورزی خواهد بود.نتایج برآورد شاخص هاربرگر،پوزنرو کالینگ و مولر در طی سالهای 1374-1389 نشان دهنده این است که هزینه رفاهی اجتماعی بالایی بر دریافت کنندگان خدمات (کشاورزان)،به دلیل ساختار انحصار موثر تحمیل شده است.

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

کلمات کلیدی :

مقاله بررسی رابطه بین فرآیند مدیریت دانش و ظرفیت تفکر استراتژیک

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله بررسی رابطه بین فرآیند مدیریت دانش و ظرفیت تفکر استراتژیک در شرکت گاز استان مازندران تحت pdf دارای 21 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی رابطه بین فرآیند مدیریت دانش و ظرفیت تفکر استراتژیک در شرکت گاز استان مازندران تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله بررسی رابطه بین فرآیند مدیریت دانش و ظرفیت تفکر استراتژیک در شرکت گاز استان مازندران تحت pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسی رابطه بین فرآیند مدیریت دانش و ظرفیت تفکر استراتژیک در شرکت گاز استان مازندران تحت pdf :

چکیده
هدف اصلی در این پژوهش بررسی رابطه بین فرایند مدیریت دانش و ظرفیت تفکر استراتژیک در شرکت گاز استان مازندران می باشد . پژوهش حاضر را از نظر هدف آن می توان از دو زاویه توسعهای و کاربردی مورد توجه قرار داد. این پژوهش یک تحقیق توسعهای است از این نظر که موضوعکاملاً جدید به ویژه در میان مطالعات مدیریت است و محققین درصدد هستند با انجام این مطالعه به تشریح رابطه استقرار مدیریت دانش با ظرفیت تفکر استراتژیک داشته باشند. اما از آنجائیکه نتایج حاصل از تحلیل یافته های آن می تواند در عرصه عمل راهگشا باشد، این تحقیق را می توان یک تحقیق کاربردی نیز خواند. برای جمع آوری اطلاعات لازم از پرسشنامه استاندارد بهره گرفته شده است . این پژوهش از نظر روش نیز یک پژوهش توصیفی است و از لحاظ نوع روش پژوهش همبستگی می باشد.

پس از بررسی نتایج حاکی از آن بود که بین فرآیند مدیریت دانش و ظرفیت تفکر استراتژیک در شرکت گاز استان مازندران ارتباط وجود دارد. با توجه به همبستگی پیرسون بین دو متغیرفرآیند مدیریت دانش و ظرفیت تفکر استراتژیک که برابر با 0/4102 با سطح خطاپذیری کمتر از 0/05 می باشد، بنابراین همبستگی بین دو متغیر فوق، مثبت و معنی دار می باشد. مدیریت دانش سبب می شود تا سازمانها توانایی حل مسائل استراتژیک را پیدا کند و توانایی تشخیص مسائل اساسی از غیر اساسی را داشته باشند. این سازمانها، با درک روابط علی و بکارگیری ساز و کارهای اثربخش در مدیریت ریسک، از طریق برنامه ریزی، تعریف شاخص های عملکردی و دستاوردها، ارزیابی عملکرد، مقایسه، تامین اطلاعاتی که زمینه ساز تصمیم گیری موثر رهبران آنها باشد، دستیابی به اهداف استراتژیک را محقق ساخته و به سوی چشم انداز تعیین شده پیش می روند.
کلید واژه- استان مازندران ، تفکر استراتژیک، شرکت گاز، مدیریت دانشح

-1 مقدمه

شناخت درست وضعیت سازمان، یکی از عوامل اصلی موفقیت به شمار می آید. بی شک با شناخت غلط نمی توان استراتژی های درست و اثربخش برای سازمان خلق و مشکلات آن را چاره جویی کرد. این فرصت ها هستند یا دقیق تر، امکان استفاده از فرصت هاست که به سازمان ها اجازه رشد و توسعه می دهد.

مدیریت دانش با روش استاندارد در اداره یک سازمان متناسب خواهد بود. با اطمینان میتوان گفت که پایه و اساس مدیریت دانش در یک دوره کوتاهمدت به بهرهبرداری بهینه از اطلاعات قابل دسترس و منابع موجود در یک سازمان منجر خواهد شد.

در دورههای بلندمدت نیز میتواند پایه جدیدی جهت پیشرفت و توسعه در منافع تجاری باشد و مهارتها را برای آینده مطمئن تقویت کند.

1

کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت

41
شھریور ماه 1392، شیرازس ایران

برای نیل به نوطلبی استراتژیک، شرکت ها ناگزیر از غلبه بر چالش های زیر هستند: تفاخر به گذشته و خود بزرگ بینی، چالش استراتژیک یادگیری نحوه ثروت آفرینی از تجربیات کوچک تاکتیکی، چالش سیاسی انتقال منابع مالی و انسانی به فعالیت هایی که بتوانند بهترین بازده را ایجاد کنند و چالش ایدئولوژیک یادگیری این که نوسازی استراتژیک به همان اندازه بهینه سازی اهمیت دارد ( هامل ، .( 2007

در این مقاله پژوهشی ، پس از بیان مساله تحقیق و بررسی اجمالی مبانی نظری و پژوهشهای مبتنی بر مدیریت دانش و ظرفیت تفکر استراتژیک به طور تفضیلی بررسی و ارزیابی می شود .

-2 بیان مسئله :

اهمیت نظام های مدیریت دانش در اشتراک و خلق دانش جدید، شرکت های نفتی بزرگ دنیا همچون شل ، بریتیش پترولیوم ،

تکزاکو ، شورون و; را بر آن داشته است تا در این زمینه، سرمایه گذاری وسیعی را انجام دهند. این اشتراک دانش، نه فقط در حیطه های علمی و فنی، بلکه در حوزه منابع انسانی نیز بسیار مفید واقع شده است. دانش در این شرکت ها به عنوان یک منبع قدرت و مدیریت دانش در جهت پیوند آنهایی که سئوال دارند و آنهایی که جواب این سئوالات را در اختیار دارند، مورد توجه قرار گرفته است. مدیریت دانش، ایجاد بسترهای خلاقانه و نوآورانه را برای این شرکت ها به همراه داشته است.

شرکت گاز استان مازندران، با بهره گیری از دانش، تخصص و تجربه طیف گسترده ای از متخصصان رشته های مختلف، مشغول به انجام پروژه های متعددی با موضوعات بسیار متنوع در ارتباط با صنعت گاز کشور می باشند. در این شرکت ، حجم عظیمی از دانش با اجرای پروژه های مختلف و مدیریت های تخصصی تولید می شود که قسمتی از این دانش در قالب اسناد و مدارک، گزارش ها، نرم افزارها، دستورالعمل ها و غیره ثبت می گردد و قسمتی از آن نیز به صورت ناملموس بوده و در قالب تجربیات، روابط، مهارت ها، بینش ها و غیره در ذهن افراد پنهان مانده و احتمال اندکی برای انتقال و به کار گیری مجدد می

یابند.

اهمیت توجه به مفهوم ظرفیت تفکر استراتژیک در این است که شناخت کلان ، انسجام یافته و با معنایی از قوت ها و ضعف های سازمانی به دست می دهد. سازمانهایی هستند که در گذشته به کمک ظرفیتهای بالای تفکر استراتژیک و تغییر بنای خوبی را پایه گذاری کردند. با تغییر مدیریت این سازمانها ، مدیریت جدید بدون توجه به ضرورت دو ظرفیت یاد شده فقط به مدیریت عملیاتی شرکت پرداخته و در طول زمان آن را در همان سمت و سوی گذشته توسعه داده است، اما در حال حاضر این سازمانها با وجود برخورداری از ظرفیت عملیاتی بالا به دلیل تغییرات شدید در شرایط محیطی و ضعف در تنظیم رابطه خود با این شرایط دچار مشکلات فراوانی شده اند.

یکی از مهم ترین چالش های رقابتی سازمان ها، درک به هنگام تغییر و تطبیق خود با آن است. لازمه تحقق جهت گیری های استراتژیک سازمان ها این است که افراد شرکت بتوانند پیوسته بایدهای استراتژی را زودتر و آسان تر به کار گیرند. این به معنای توان اجرای به موقع و اثربخش تصمیمات است. به عبارت دیگر، هر سازمانی باید قابلیت پذیرش تغییر و استعداد ایجاد دگرگونی های بنیادی را همواره در خود توسعه دهد.

یاماها در دهه 1980 با ورود به حوزه موتورسیکلت، کسب و کار هوندا را به شدت مورد تهاجم قرار داد. برای مقابله با این خطر جدی ، هوندا تصمیم به عرضه محصولات جدید به بازلر موتورسیکلت گرفت تا برتری بر رقیب تازه وارد را به نمایش بگذارد. ظرف هجده ماه، 113 مدل جدید هوندا وارد بازار موتورسیکلت شد و به سرعت یاماها را در ردیف سازنده مدل های کهنه و قدیمی بازار موتورسیکلت قرار داد. قابلیت هوندا در ظهور به شکلی نو در مقابل رقیب نشان از ظرفیت بالای تغییر پذیری آن دارد. شرکت دل به هنگام استخدام افراد به آنها می گوید: » اگر به دنبال محیطی با ثبات و بدون تغییر هستید، اینجا برای شما مناسب نیست. «

حاصل کار ظرفیت تفکر استراتژیک باید توسط ظرفیت تغییر پیاده شود. پیاده سازی استراتژی به اندازه طراحی آن مهم است.

2

کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت

41
شھریور ماه 1392، شیرازس ایران

سازمان ها اغلب تمرکز خود را به طراحی استراتژی معطوف کرده و به اینکه چگونه و با چه ظرفیتی باید آن را پیاده کنند کم توجه و بعضا بی توجه هستند.

نتیجه مطالعاتی در اوایل دهه 1980 نشان داد کمتر از ده درصد ازشرکت ها قادر به اجرای موفق استراتژی های خود بوده اند. در سال 1999 نیز مجله فورچون واقعیت هشداردهنده ای را منتشر ساخت: بیش از هفتاد درصد از مشکلات استراتژیک شرکت ها ناشی از اجرای بد استراتژی و ناتوانی در پیاده سازی آن بوده و کمتر از سی درصد این مشکلات مربوط به استراتژی بد می شود.

ظرفیت های تفکر استراتژیک و تغییر در نهایت نتیجه کار خود را در ظرفیت عملیاتی متجلی می سازند، چرا که سازمان با ظرفیت عملیاتی خود با مشتری ارتباط برقرار می کند و همه این ظرفیت ها برای ایجاد مزیتی منحصر به فرد برای مشتری است.

تغییرات در سازمان ها ضرورتا به قصد جهت گیری جدید صورت نمی گیرد. اصولا سازمان ها همانند سایر موجودات زنده، همواره در حال تغییر هستند( کیانی ، .( 1386

شرکت گاز استان مازندران نیز به عنوان یک نهاد عمومی، وظیفه انجام خدمات مورد نیاز مردم و قاعده مند کردن پاره ای فعالیتها در جهت حداکثر نمودن انتفاع جامعه را بر عهده دارد. با در نظر گرفتن موارد مذکور، سوال اصلی تحقیق این است که تا چه حد بین فرآیند مدیریت دانش و ظرفیت تفکر استراتژیک در شرکت

گازاستان مازندران رابطه وجود دارد؟

-3 اهمیت و ضرورت انجام پژوهش :

توسعه ظرفیتهای سازمانی قدرت رویارویی با رقبا را نیز افزایش می دهد و وضعیت سازمان را در مقابل رقبا از حالت انفعالی به حالت فعال مبدل می سازد.از طرف دیگر،بیشتر گروه هایی که مطالعات قرن بیست و یکم را انجام می دهند بر این باورند که جهان در طول تاریخ بشر هیچگاه در چنین وضعیتی قرار نداشته است. تغییرات نسبت به سالهای پیشین که سالیان ثبات بوده با نرخ فزاینده ای در بیشتر نقاط جهان و در بیشتر زمینه های زندگی صورت می گیرد، بنابراین دنیای امروز و فردا دنیای تغییر است. از این رو هر سازمانی برای اینکه با دنیای در حال تغییر

سازگار گرددواز عهده این تغییر و تحول برآید،باید مهارتهای جدید و نگرش های تازه بوجود آورند. یکی از پاسخهای خردمندانه به محیط متغیر، افزایش آگاهی از اهمیت دانش و یادگیری است(زالی،.(1377

طی چند سال گذشته بحث های گسترده ای درباره اهمیت مدیریت دانش در جهان صورت گرفته است. استادان و پژوهشگران از رشته های مختلف، مانند جامعه شناسی، اقتصاد و مدیریت توافق دارند که تحولی رخ داده است. مدیریت دانش ومفاهیم استراتژیک مرتبط با آن به عنوان اجزاء مهم و ضروری برای سازمان ها به منظور بقاء و حفظ توان رقابتی ترویج می شوند. ظهور و گسترش مدیریت اطلاعات و مدیریت دانش از یک سو مدیون مطالعات و پژوهش های انجام شده در عرصه مدیریت سازمان ها از سوی دیگر، حاصل گرایش سازمان های پیشرو به استقرار نظام های یاد شده و تلاش آنها برای تصحیح و تطبیق این نظامها در عرصه عمل، با شرایط و مقتضیات محیط داخلی و خارجی سازمان است.
حال با توجه به اینکه شرکت گاز استان مازندران از ارگانهایی می باشد که حجم عملیات آن و خدمت رسانی به مردم در سطح بالایی قرار دارد،نیاز به توجه گسترده تر در زمینه فرآیند مدیریت دانش و ظرفیت تفکر استراتژیک دارد و این اهمیت و ضرورت باعث شده که تحقیق حاضر در اختیار شرکت گاز استان مازندران قرار گیرد.

-4 بررسی اجمالی پیشینه تحقیق :

تولایی و دیگران (1388) در مقاله ای پژوهشی تحت عنوان
لشناخت مدل مطلوب فراگرد مدیریت دانش در صنعت نفت ایرانل ضرورت های پیاده سازی مدیریت دانش را رقابت جهانی، اهداف استراتژیک، هرم نیروی انسانی و عدم تعادل در بخش های مختلف سازمان برشمردند.

کیانی در تحقیقی تحت عنوان ل در جستجوی آشیانه عقابل ظرفیتهای سه گانه تفکر استراتژیک ، تغییر و عملیاتی را مطرح می کند و همراه آن سه نوع موقعیت برای سازمان ها ترسیم می

3

کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت

41
شھریور ماه 1392، شیرازس ایران

کند که عبارتند از :موقعیت عقاب (مدیریت استراتژیک) ،

موقعیت اردک(مدیریت سنتی)، موقعیت غاز(مدیریت عملیات باغبان در مقاله ای پژوهشی دیگر با عنوان لتوسعه ظرفیت سازمانیلارائه شده در مجله تدبیر،شماره 205 ابتدا تعریفی از ظرفیت سازمانی ارائه نموده، سپس انواع ظرفیتهای سازمانی را به دو صورت منابع و مدیریت بیان نمودند.در مرحله بعدی ظرفیتهای فردی، گروهی و سازمانی را تعریف کردند.. در نهایت ایشان نکاتی درباره توسعه ظرفیت سازمان توضیحاتی را ارائه نمودند محمد خداوردی و همکاران تحقیقی با عنوان لارتباط بین

مدیریت دانش و هوش سازمانی در ادارات تربیت بدنی آذربایجان غربی و شرقیل انجام داده اند. هدف از این تحقیق، بررسی رابطه بین خرده سیستم مدیریت دانش در سازمان یادگیرنده و هوش سازمانی و مولفه های آن در ادارات تربیت بدنی آذربایجان شرقی و غربی بود که نتایج آن نشان میدهد که بین تمام مولفه های هوش سازمانی و خرده سیستم مدیریت دانش، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

ستاری ( (1385 تحقیقی با عنوان لرابطه بین مدیریت دانش در سازمان یادگیرنده و مولفه های هوش سازمانی در شرکت ذوب آهن اصفهانل انجام داده است. روش پژوهش از نوع توصیفی همبستگی و نمونه های تحقیق شامل 172 نفر از کارکنان سطوح شغلی کارشناسی و کارشناسی ارشد بوده که به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. نتایج پژوهش بر اساس تحلیل ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین مدیریت دانش و تمامی مولفه های هوش سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

رئیسی در مقاله ای ترویجی باعنوان لمدیریت تغییر در سازمانهای دولتی وپلیسیل ضمن توضیحی راجع به تغییر بیان می دارد که امروزه قابلیت اداره تغییر به گونه ای که کمترین آسیب را به سازمان وارد نموده و بیشترین اثربخشی مثبت را به همراه داشته باشد می باشد و به عنوان مهمترین صفت و ویژگی مدیران موفق به حساب می آید.

این مسئله در نیروی پلیس به جهت داشتن بیشترین تعامل با مردم وسایر نهادهای اجتماعی از اهمیت بیشتری برخوردار است.

شیرانی((1381 در مقاله ای پژوهشی ل مولفه های موثر در ایجاد و توسعه دانش در سازمانهای مهندسیل را ارائه نموده است. این مولفه ها عبارتند از: فرایندها، ساختارها و زیربناها. هرکدام از این مولفه ها نیز به عوامل چندی تقسیم شده اند. خصوصیات و ویژگی های عوامل مختلف تبیین شده و روش اندازه گیری آنها تعیین شده است. همچنین ارتباط بین مولفه های فوق با عملکرد خلق دانش به وسیله معرفی متغیر دانش توضیح داده شده است. در این تحقیق شرط لازم برای مدیریت دانش موثر اندازه گیری دانش مطرح شده است و از این رو روش جدیدی برای اندازه گیری در سطح دانش توسعه داده شده است.
پارسا (1388) در مقاله ای ترویجی تحت عنوان لنیل به سرآمدی با ابزار مدیریت دانشل اذعان میدارد که هدف اصلی مدیریت دانش، شناسایی نیازها و دارایی های دانش استراتژیک و کمک به ایجاد سازمان یادگیرنده است که برای مقابله با تغییرات و تحولات بازار ایجاد شده است.

نتایج این تحقیق حاکی از آن است که تاثیر مثبت مدیریت دانش در مدل سرآمدی، در کلیه سازمانها مشهود است و برای این منظور، می بایسست تغییر در سه عامل منابع انسانی، فرآیندها و تکنولوژی را به صورت متعامل در نظر گرفت. در صورتی که مدیریت دانش، جزئی از مدل کسب و کار سازمان شود، ایجاد فرهنگ تغییر در سازمان با مسائل کمتری قابل اعمال است. ضمنا در مراحل اجرایی آن، کسب آگاهی در سازمان برای ایجاد تغییر، ضروری تشخیص داده شده است. سازمانی که خواهان یک موقعیت سرآمد در مقایسه با رقبای خود است، می بایست در پاسخگویی به نیازها و انتظارات مشتری با استفاده از دانش رقابتی موجود در سازمان عمل کند.

4

کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت

41
شھریور ماه 1392، شیرازس ایران

جوادی و دیگران (1387) در مقاله ای پژوهشی تحت عنوان

لیکپارچگی رویه های مدیریت کیفیت با فرآیندهای دانش آفرینیل به این نتیجه رسیدند که مدیریت کیفیت ، منجر به ایجاد فرآیندهای دانش آفرین در سازمان و در نتیجه افزایش سودآوری و بهبود عملکرد سازمانی می شود. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که از طریق ادغام و یکپارچگی بین رویه های مختلف مدیریت کیفیت و فرآیندهای دانش آفرین، سازمان می تواند با ظرفیتی مضاعف، در کسب و کار خود به موفقیت دست پیدا کند.
فیل بارتل ( 2007) در مقاله ای پژوهشی با عنوان لشانزده عنصر ظرفیت سازمانیل بیان می دارد که رشد ظرفیت باعث توانمندسازی و تقویت سازی در مسیرهای مختلف می باشد.این رشد ظرفیت حاصل وجود شانزده عنصر می تواند باشد.این شانزده عنصر عبارتند از:-1 ارزشهای مشترک

-2 نوع دوستی -3 خدمات گروهی -4 ارتباطات -5اعتماد

-6 سابقه (سیاسی و اجرایی) -7 اطلاعات -8 نفوذ -9

رهبری -10 شبکه بندی -11 قدرت سیاسی -12 مهارتها

-13 صداقت -14 وحدت -15 دارایی -16 نتیجه گیری ادوارد کن در مقاله ای دیگر با عنوان لساختار ظرفیتهای سازمانیل بیان میدارد برای داشتن ظرفیتهای سازمانی مطلوب پارامترهای ذیل نیاز می باشد: -1 ایجاد چشم انداز و ارزشها و فرهنگ -2 مدیریت تغییر از طریق تمرکز استراتژی -3 توانمند سازی رهبری -4 ساختار تیمی و ارتباطات -5 آموزش تیمی -6 تکنیکها و ابزار مدیریت پروژه و فرایند فت.پ و هاسکینز ال (2001)در مقاله ای دیگر با عنوان

لعناصر ظرفیتهای سازمانیل مولفه های افزایش ظرفیت را شامل:مدیریت و رهبری -2 ماموریت،چشم انداز،استراتژی

-3 برنامه ریزی -4 روابط استراتژیک -5توسعه منابع -6

مدیریت عملیات داخلی بیان می دارد.

راستوگی((2000 تحقیقی را تحت عنوان فرایندهای اساسی مورد نیاز برای مدیریت موثر دانش در 15 سازمان در سراسر جهان به صورت مطالعه موردی انجام داد،و در این زمینه از مشاوره 25 نفر در حوزه مدیریت دانش کمک گرفته است.

هدف عمده این مطالعه این بود که نقش الگوهای رفتاری و فرهنگی مورد استفاده توسط سازمانها را در ایجاد،انتقال و بکارگیری دانسته هایشان مشخص کند.

گوپتا و گوین داراگون((2000یک مطالعه موردی در شرکت فولاد ناکور در کشور هند انجام دادند. آنها در این مطالعه فاصله بین مدیریت دانش در تئوری و عمل، با توجه به نقش فرهنگ سازمانی در مدیریت دانش و ملزومات آن مورد بررسی قرار گرفت بات((2002در پژوهشی با عنوان»راهبردهای مدیریت دانش

فردی و سازمانی« با اذعان به اینکه کنترل و نظارت بر فعالیتهای دانش به میزان فعالیتهای تولیدی دشوار است و از سوی دیگر، بخشی از دانش به وسیله سازمان و بخشی از آن به وسیله افراد درون سازمان درونی می شوند؛ معتقد است که این دوگانگی بین دانش فردی و دانش سازمانی نیازمند مجموعه راهبردهای متفاوتی از مدیریت دانش می باشد. در این پژوهش براین نکته اساسی تاکید می شود که بهره گیری از دانش و مهارتهای فردی بستگی به ماهیت وظایف و تعاملات بین افراد دارد.

-5 چار چوب نظری

مدیریت دانش

از مدیریت دانش تعاریف مختلفی به عمل آمده است. دقت در این تعاریف روشن می سازد که بیشتر تفاوت تعاریف در ظاهر و بیان تعریف است و در اصل همه صاحب نظران بر یک مفهوم واحد از مدیریت دانش تأکید دارند.مدیریت دانش را برانگیختن افراد به تسهیم دانش خود با دیگران معرفی کرده اند. در تعریف

5

کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت

41
شھریور ماه 1392، شیرازس ایران

دیگری مدیریت دانش رشته ای عملی است که شیوه برخورداری تعریف مورد تأیید مرکز کیفیت و بهره وری، مدیریت دانش را

از حمایت دو جانبه را برای ایجاد، کسب، سازماندهی و استفاده از راهکارها و فرآیندهایی برای ایجاد، تعیین، کسب، سازماندهی و
اطلاعات، تشویق و تقویت می کند (جعفری مقدم،.(1382 از نظر اداره مهارت های حیاتی، اطلاعات و دانش می داند، تا به بهترین
دافی1 مدیریت دانش فرایندی است که از طریق آن، افراد با نحو، افراد را در تحقق رسالت سازمان توانمند سازد.
استفاده از طبقه بندی های چند بعدی اطلاعات در محیط های تعریف جامع بروکس از مدیریت دانش، برای نظام های پایدار و

متفاوت و کابران گوناگون به خلق دانش می پردازند. بنابراین مطمئن، به سازمان یکپارچه ای معطوف است که می تواند در
برای اثربخشی فرآیند مدیریت دانش در یک محیط عملیاتی، مرکز ارزش های محوری خود، مرزهای عمودی، افقی، خارجی، و
سازمان باید عنصر انسانی را، که این ارزش را به اطلاعات می جغرافیایی خویش را مدیریت کند و با توسل به اعتماد، به هم
افزاید، درک و قدر دانی کند. متصل سازد (لانگ استف و یاکوی، .(2002 کارول(1996) 2 می

گوید: مدیریت دانش فلسفه مدیریتی است که کار درست را در

طسأخس ذ ئئپططههس ل

6

کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت

41
شھریور ماه 1392، شیرازس ایران

مدیریت اطلاعات هدفمند، با فرهنگ یادگیری سازمانی به منظور آن است در دنیای واقعی بسیاری از سازمان ها وجود ندارد.

بهبود عملکرد سازمان ترکیب می کند (پتزینگر3 و مک لوهان4، مدیریت دانش مثل ارتباطات، در بهترین وجه به عنوان روش یا
(2001 مدیریت دانش آگاهی و عمل مدیریت از خلق، توزیع و شیوه عمل سازمانی تلقی می شود، مدیریت دانش شیوه
کاربرد دانش برای اهداف استراتژیک سازمان است(بردرو5 و لین6، شناسایی، در اختیار گرفتن، سازماندهی و پردازش اطلاعات
.(2003 هوبارد(1998) 7، متذکر می شود که فهم مدیریت جهت خلق دانش می باشد، که پس از آن توزیع می شود و به

اطلاعات (نسبت به سایر کاربردهای پیچیده) مشکل تر است. زیرا عبارت دیگر در دسترس دیگران قرار می گیرد تا برای خلق
فرآیند کسب و کاری که مدیریت دانش به دنبال یارانه ای کرده دانش جدید بکار گرفته شود (لطیفی، .(1383 بکمن مدیریت
دانش را » فرآیند توزیع و پخش دانسته های فردی و سازمانی در
کل سازمان که منجر به افزایش بازده و عملکرد کل سازمان

گردد « تعریف کرده است (بکمن8، .(1998 از نظر شاین

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

کلمات کلیدی :

مقاله تأثیر شدت نور UV در تصفیه فتوشیمیایی پساب دورریز پالایشگاه

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله تأثیر شدت نور UV در تصفیه فتوشیمیایی پساب دورریز پالایشگاه کرمانشاه تحت pdf دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تأثیر شدت نور UV در تصفیه فتوشیمیایی پساب دورریز پالایشگاه کرمانشاه تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله تأثیر شدت نور UV در تصفیه فتوشیمیایی پساب دورریز پالایشگاه کرمانشاه تحت pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله تأثیر شدت نور UV در تصفیه فتوشیمیایی پساب دورریز پالایشگاه کرمانشاه تحت pdf :

سال انتشار: 1386

محل انتشار: هفتمین همایش ملی دانشجویی مهندسی شیمی

تعداد صفحات: 9

چکیده:

گسترش روزافزون صنایع شیمیایی و افزایش محدودیتهای زیست محیطی سبب گردیده که تصفیه پساب واحدهای صنعتی از اهمیت بالایی برخوردار باشد . روشهای متنوعی جهت تصفیه این نوع پساب ها مطرح است که در این میان تصفیه فتوشیمیایی دارای جایگاه ویژه ای می باشد . این فرآیند که توسط تابش اشعه ماوراء بنفش (UV) به پساب های صنعتی انجام می شود سبب برانگیختگی الکترونی هیدروکربن های آلاینده و در نهایت تجزیه آنها به آب و دی اکسیدکربن و نمک های معدنی می گردد . در این مقاله تأثیر افزایش شدت نور UV بر میزان و سرعت تصفیه فتو شیمیایی پساب دور ریز حاصل از پالایشگاه کرمانشاه مورد بحث و بررسی قرار گرفته است . نتایج بدست آمده نشان می دهد که تصفیه پساب با استفاده از سیستم فتولیز شیمیایی و با شدت نور 160W , بعد از گذشت تقریباً 120 min کامل می گردد . همچنین افزایش توان شدت نور از 160W به 250W سبب کاهش زمان تصفیه به کمتر از نصف می گردد .

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

کلمات کلیدی :

مقاله ارزیابی و مطالعه صفات کمی و کیفی در لوبیای چیتی تحت pdf

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله ارزیابی و مطالعه صفات کمی و کیفی در لوبیای چیتی تحت pdf دارای 1 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله ارزیابی و مطالعه صفات کمی و کیفی در لوبیای چیتی تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله ارزیابی و مطالعه صفات کمی و کیفی در لوبیای چیتی تحت pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله ارزیابی و مطالعه صفات کمی و کیفی در لوبیای چیتی تحت pdf :

سال انتشار: 1385

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: 1

چکیده:

به منظور ارزیابی و مطالعه اثر تنش خش کی (آبیاری محدود ) روی صفات مختلف لوبیا ، تعداد 15 ژنوتیپ لوبیای چیتی در یک طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در دو محیط آبیاری نرمال و تنش خشکی کاشته شوند و تعداد 24 صفت ثبت گردید . نتایج حاصل نشان داد که در شرایط تنش بیشترین صدمات در لوبیای چیتی مربوط بهصفت تعداد غلاف در بوته است . نتایج تجزیه رگرسیون گام به گام نشان داد که صفات تعداد دانه در بوته ، وزن صد دانه ، وزن خشک برگ و تعداد روز تا ظهور برگ های اولیه در شرایط نرمال و صفات تعداد دانه در بوته ، وزن صد دانه و تعداد روز تا گلد هی در شرایط تنش بیشترین تاثیر را روی عملکرد داشتند . مناسب تر ین شاخص های مقاومت به خشکی M P, STI, GMP بودند که بر اساس آن ها ژنوتیپ های KS-21471 KS-21488 و KS-21477 بعنوان ژنوتیپ های مقاوم تعیین گردیدند.

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

کلمات کلیدی :

مقاله همجوشی اطلاعات در اینترنت اشیا مبتنی بر دو رویکرد ترکیبی R

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله همجوشی اطلاعات در اینترنت اشیا مبتنی بر دو رویکرد ترکیبی RoughدرGAPSO و ReliefدرGAPSO تحت pdf دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله همجوشی اطلاعات در اینترنت اشیا مبتنی بر دو رویکرد ترکیبی RoughدرGAPSO و ReliefدرGAPSO تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله همجوشی اطلاعات در اینترنت اشیا مبتنی بر دو رویکرد ترکیبی RoughدرGAPSO و ReliefدرGAPSO تحت pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله همجوشی اطلاعات در اینترنت اشیا مبتنی بر دو رویکرد ترکیبی RoughدرGAPSO و ReliefدرGAPSO تحت pdf :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: همایش ملی علوم و مهندسی کامپیوتر
تعداد صفحات: 8
چکیده:
در این مقاله، دو روش ترکیبی برای همجوشی اطلاعات در اینترنت اشیا پیشنهاد می شود. این روش ها عبارتند از: 1) روش ترکیبی الگوریتم تئوری مجموعه ی ناهموار و الگوریتم (Relief-GAPSO) GAPSO 2) روش ترکیبی الگوریتم Relief و الگوریتم (Relief-GAPSO) GAPSO ، هر دو روش شامل چهار مرحله می باشند: 1) پیش پردازش داده ها 2) کاهش ابعاد داده های ورودی و شناسایی موثرترین مجموعه ی ویژگی ها، براساس همبستگی داده ها. 3) آموزش الگوریتم دسته بندی 4) پیش بینی داده های جدید طبق الگوریتم دسته بندی آموزش دیده. روش ترکیبی Relief-GAPSO، روشی پویاست و برای حل مسائل دنیای واقعی که دائماً در حال تغییر است مناسب می باشد البته این روش از زمان اجرایی کمی هم برخوردار می باشد. روش ترکیبی Rough-GAPSO، از نظر پیش بینی داده های جدید روشی دقیق تر است ولی زمان اجرایی زیادی دارد. در بخش نتایج و مقایسات، دو روش ترکیبی پیشنهادی، براساس پارامترهای دقت، کیفیت آموزش و زمان اجرا بررسی و مقایسه می شوند. طبق نتایج، روش ترکیبی Rough-GAPSO ، نسبت به روش دیگر از نظر پیش بینی داده های جدید دقیق تر است و همجوشی اطلاعات را با کیفیت بهتری انجام می دهد، اما زمان اجرایی زیادی دارد.

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

کلمات کلیدی :
   1   2      >